fbpx

Regulamin zajęć

Niniejszy Regulaminem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez MDK określa prawa i obowiązki uczestników zajęć stałych.

 

ZASADY  TWORZENIA  GRUP  ZAJĘCIOWYCH

 1. Miejski Dom Kultury pracuje w tzw. trybie szkolnym, od września do czerwca.
 2. Grupy zajęciowe tworzone są na podstawie zapisów prowadzonych w pierwszych dwóch tygodniach września.
 3. Istnieje możliwość kontynuowania zajęć w następnym roku, bez zapisów we wrześniu, jeżeli rodzice zgłoszą to instruktorowi w czerwcu, przed końcem zajęć.
 4. W czasie ferii, wakacji i innych dni wolnych zajęcia stałe uzgadniane są indywidualnie z prowadzącymi.
 5. Zapisy prowadzi sekretariat (29) 71 71 272

 

OPŁATY, WARUNKI  UCZESTNICTWA W  ZAJĘCIACH

 1. Za uczestnictwo w sekcjach zainteresowań obowiązuje odpłatność miesięczna płacona z ?góry? w sekretariacie MDK w godz. 8:oo-16:oo, wg aktualnie obowiązującego Zarządzenia Dyrektora MDK dotyczącego opłat za uczestnictwo w zajęciach.
 2. Instruktor zobowiązany jest do sprawdzania uiszczonych przez uczestników opłat i bieżącego pilnowania terminowości opłat.
 3. Zastrzegamy sobie niedopuszczenie do zajęć osoby, która nie wniosła opłaty za uczestnictwo. W  takim wypadku MDK nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie uczestnika do zajęć.
 4. Wyklucza się zwrot opłat za zajęcia z powodu nieobecności (dotyczy to również nieobecności usprawiedliwionych).
 5. W przypadku rezygnacji z zajęć należy niezwłocznie powiadomić sekretariat.
 6. Zajęcia w MDK odbywają się według ustalonego grafiku. W przypadku zdarzeń losowych możliwe jest odwołanie lub przeniesienie zajęć na inny termin.
 7. Uczestnicy zajęć mają możliwość użytkowania pomieszczeń ? tylko w godzinach otwarcia obiektu, pod kontrolą instruktora prowadzącego zajęcia.
 8. Uczestnicy zajęć mają obowiązek punktualnego stawiania się na zajęcia.
 9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp i p.poż. obowiązujących w obiektach użyteczności publicznej.
 10. MDK nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach i w salach, w których odbywają się zajęcia i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy zostawione w tych pomieszczeniach.
 11. Uciążliwi (utrudniający innym korzystanie z zajęć, nie przestrzegający niniejszego Regulaminu) uczestnicy zostaną skreśleni z listy uczestników danych zajęć, jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia.
 12. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach, lub złożenia pisemnego oświadczenia o samodzielnym powrocie uczestnika do domu, a także wyrażenia zgody na udział dziecka w zajęciach i podaniu niezbędnych danych osobowych.
 13. MDK w Makowie Maz. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
 14. Rodzic oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w zajęciach organizowanych przez MDK w Makowie Maz.
 15. Uczestnicy mają obowiązek zmiany obuwia oraz zobowiązani są do zachowania porządku w budynku MDK.
 16. Za zniszczenie, uszkodzenie mienia należącego do MDK w Makowie Maz. odpowiada materialnie sprawca, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun.
 17. MDK w Makowie Maz. zastrzega sobie prawo do fotografowania i nagrywania uczestników zajęć oraz wykorzystania ich wizerunku w materiałach promocyjnych MDK.

 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez MDK w Makowie Maz. jest akceptacja warunków przedstawionych w powyższym regulaminie i zgoda na ich stosowanie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników zajęć w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 r.).


Powrót
Skip to content