fbpx

ZAJĘCIA

WARSZTATY MUZYCZNE 2023/24

 

Plakat: WARSZTATY MUZYCZNE. Zajęcia 2 razy w miesiącu – we wtorki - od października.  Bębny • od 6 lat • 16:30 – 18:00 50zł/zajęcia  Ukulele • od 7 lat  18:00 – 19:00 • 40zł/zajęcia Bębny • dorośli 19:00 – 20:30 • 60zł/zajęcia ZAPISY DO 22 WRZEŚNIA 2023 W BIURZE MDK. Kontakt – Biuro MDK Tel. 29 71 71 272  • biuro@mdkmakow.pl

Grafika. Na tle zielono fioletowym pośrodku umieszczone zdjęcie człowieka w przysiadzie. Na górze i pod postacia informacje na temat zajęć Fitness.

Plakat

Sezon 2023/24


Sezon 2017/2018

24 marca nasi młodzi tancerze ze Studia Tańca SWAG Olgi Nitkowskiej- Brejnak wzięli udział w konkursie tanecznym Classic Dance Party w Nowym Dworze Mazowieckim ??! Tancerzom z Makowa Mazowieckiego udało się zdobyć trzy razy podium!!! Tym razem posypały się dwójki ??
Boom KIDS – miejsce 2
Young Crew – miejsce 2
Swag Gang – miejsce 2

Gratulujemy i cieszymy się bardzo ????


 

 

 

 

 

 

Działania plastyczne to bardzo lubiana forma zabawy dzieci od najmłodszych lat. To wspaniały czas na próbowanie, doświadczanie, poznawanie i poszukiwanie własnego żywiołu.

Sztuka dla dzieci może być realizowaniem siebie i rozwijaniem talentów, ale dla wszystkich powinna być znakomitą zabawą i radością.

W każdym dziecku kryją się zdolności, siła wyobraźni i kreatywności. Trzeba je tylko ożywić, rozwijać i wspierać. Twórczość plastyczna jest najbardziej spontaniczną działalnością dziecka. Jest źródłem wiedzy wykraczającym poza sferę artystyczną…
Ten wspólnie spędzony czas w grupie jest niezwykle cenny.

Mała Wielka Sztuka zaprasza! 
Anna Winiarek
Kontakt: aw.mdkmakow@gmail.com

Regulamin warsztatów plastycznych 2023 – 2024

Oświadczenie – warsztaty plastyczne 2023 – 2024

Mała Wielka Sztuka harmonogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezon 2017/2018

Dzieci charakteryzuje naturalna ciekawość otaczającego je świata, dlatego też najlepszym sposobem zaspokojenia dziecięcej ciekawości są zabawy badawcze i eksperymenty. Zajęcia eksperymentalne stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka, uczą krytycznego, przyczynowo-skutkowego myślenia, porównywania, poszerzają wiedzę. Eksperymenty z wykorzystaniem prostych przedmiotów i substancji, których codziennie używamy w domu, pozwalają dziecku na odkrywanie i zgłębianie fascynującego świata przyrody, a wiedza i umiejętności zdobyte we wczesnym dzieciństwie mogą stać się inspiracją i pomostem do rozwoju na kolejnych szczeblach edukacji.

Zajęcia prowadzi Paulina Paprocka – Śmiałkowska

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

MIEJSKI DOM KULTURY W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

Niniejszy Regulaminem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez MDK określa prawa i obowiązki uczestników zajęć.

 

 1. Miejski Dom Kultury pracuje w tzw. trybie szkolnym, tj. od września do czerwca.
 2. Grupy zajęciowe tworzone są na podstawie zapisów prowadzonych we wrześniu (zapisy w biurze MDK lub u instruktora).
 3. Zajęcia odbywają się według ustalonego grafiku. W przypadku zdarzeń losowych możliwe jest odwołanie lub przeniesienie zajęć na inny dogodny termin.
 4. Istnieje możliwość kontynuowania zajęć w następnym roku, bez zapisów we wrześniu, jeżeli rodzice zgłoszą to instruktorowi w czerwcu, przed końcem zajęć.
 5. W czasie ferii, wakacji i innych dni wolnych zajęcia stałe uzgadniane są indywidualnie  z instruktorami.
 6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej.
 7. Uczestnicy zajęć mają możliwość użytkowania pomieszczeń tylko w godzinach otwarcia obiektu, pod kontrolą instruktora prowadzącego zajęcia.
 8. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do odebrania dziecko bezpośrednio po zajęciach, lub złożenia pisemnego oświadczenia o samodzielnym powrocie uczestnika do domu.
 9. Rodzic/opiekun ma obowiązek wyrażenia zgody na udział dziecka w zajęciach poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia i podaniu niezbędnych danych osobowych.
 10. Rodzic oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych na udział dziecka w zajęciach.
 11. Uczestnicy zajęć mają obowiązek punktualnego stawiania się na zajęciach.
 12. Uczestnicy zajęć mają obowiązek zmiany obuwia i pozostawienia go wraz z okryciem w szatni.
 13. Rodzice są zobowiązani do uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez instruktora dotyczących występów, pokazów itp.
 14. W razie problemów wychowawczych instruktor kontaktuje się z rodzicem i prosi  o zabranie dziecka z zajęć. Uczestnicy zostaną skreśleni z listy uczestników danych zajęć, jeśli nie będą przestrzegać niniejszego regulaminu, lub jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia.
 15. Za uczestnictwo w niektórych zajęciach obowiązuje odpłatność miesięczna ustalana przed rozpoczęciem zajęć we wrześniu.
 16. Płatności za zajęcia należy dokonywać terminowo w sposób uzgodniony z instruktorem.
 17. W przypadku rezygnacji z zajęć należy niezwłocznie powiadomić instruktora.
 18. MDK nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach i w salach, w których odbywają się zajęcia; nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy zostawione w tych pomieszczeniach.
 19. MDK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
 20. Za zniszczenie, uszkodzenie mienia należącego do MDK odpowiada materialnie sprawca, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun.
 21. MDK zastrzega sobie prawo do fotografowania i nagrywania uczestników zajęć oraz wykorzystania ich wizerunku w materiałach promocyjnych MDK.

DODATKOWE WYTYCZNE I ZALECENIA – OBOWIĄZUJĄCE NA CZAS TRWANIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO COVID-19:

 1. Podczas warsztatów w budynku MDK mogą przebywać:
 • pracownicy MDK,
 • instruktor prowadzący,
 • uczestnicy warsztatów.
 1. Udział w warsztatach dopuszczalny, jeśli spełnione są poniższe warunki:
 • uczestnik i rodzic/opiekun przyprowadzający/odprowadzający uczestnika są osobami zdrowymi i nie objętymi kwarantanną,
 • bliscy z otoczenia uczestnika nie przebywają na kwarantannie.
 1. Osobom z objawami choroby, tj. gorączką, kaszlem, zakazuje się uczestnictwa w warsztatach, a także przebywania w budynku MDK. W sytuacji, gdy objawy choroby wystąpią u któregoś z uczestników podczas warsztatów, zostanie niezwłocznie wdrożona Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronowirusem w MDK.
 2. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są przychodzić punktualnie, na 5 minut przed ich rozpoczęciem. Niedopuszczalne jest wcześniejsze gromadzenie się uczestników i ich opiekunów wewnątrz budynku. Nie ma możliwości oczekiwania rodziców/opiekunów na dzieci w budynku instytucji.
 3. Wszyscy uczestnicy wpuszczani są przez instruktora lub pracownika MDK na 5 minut przed ich rozpoczęciem.
 4. Do budynku wszyscy uczestnicy wchodzą we własnych maseczkach ochronnych. W czasie warsztatów dopuszcza się niekorzystanie z maseczek ochronnych z jednoczesnym obowiązkiem zachowania wymaganego dystansu społecznego pomiędzy uczestnikami.
 5. Uczestnicy są zobowiązani zdezynfekować ręce przy wejściu do budynku MDK, a także, jeśli to konieczne w trakcie warsztatów.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do zachowywania wymaganego dystansu.
 7. Uczestnicy podczas kaszlu i kichania zobowiązani są zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do kosza oznaczonego, umyć ręce  i zdezynfekować.
 8. Uczestnik powinien starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 9. Uczestniczy zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonego limitu osób przebywających w tym samym czasie w danym pomieszczeniu w MDK (informacja przy wejściu do każdego pomieszczenia).
 10. Zużyte środki ochrony osobistej – maseczki ochronne i rękawiczki, należy wyrzucać do dedykowanych pojemników z oznaczeniem: ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ.
 11. Po zakończonych zajęciach/działaniach uczestnicy opuszczają budynek bez zbędnej zwłoki.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika zakażenia koronawirusem:

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Zgłoszenie incydentu do Dyrektora MDK, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie  z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników, (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez MDK w Makowie Mazowieckim jest akceptacja warunków przedstawionych w powyższym regulaminie i zgoda na ich stosowanie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych i dobrowolna zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestników zajęć w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 pkt a) oraz art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                         z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH


Powrót
Skip to content