fbpx

Zajęcia

Strona w budowie…

 


Nauka gry na gitarze

Nauka gry na gitarze dla początkujących obejmuje:
– właściwe trzymanie gitary
– strojenie gitary
– nazewnictwo strun
– naukę akordów i nut
– rozśpiewanie
– piosenki i rytmy gitarowe

Instruktor: Włodzimierz Żegliński
Kontakt: 29 7171272
Terminy zajęć ustalane indywidualnie

 

 

Nauka gry na instrumentach klawiszowych

Poniedziałek 16:00
Instruktor: Paulina Moczulak

Sezon 2019/2020

 

 

Sezon 2018/2019

 

 

 

 

 

 

Sezon 2017/2018

24 marca nasi młodzi tancerze ze Studia Tańca SWAG Olgi Nitkowskiej- Brejnak wzięli udział w konkursie tanecznym Classic Dance Party w Nowym Dworze Mazowieckim ??! Tancerzom z Makowa Mazowieckiego udało się zdobyć trzy razy podium!!! Tym razem posypały się dwójki ??
Boom KIDS – miejsce 2
Young Crew – miejsce 2
Swag Gang – miejsce 2

Gratulujemy i cieszymy się bardzo ????


 

 

 

 

 

 

Działania plastyczne to bardzo lubiana forma zabawy dzieci od najmłodszych lat. To wspaniały czas na próbowanie, doświadczanie, poznawanie i poszukiwanie własnego żywiołu.

Sztuka dla niektórych dzieci może być terapią, dla innych realizowaniem siebie i rozwijaniem talentów, ale dla wszystkich powinna być znakomitą zabawą i radością.

W każdym dziecku kryją się zdolności, siła wyobraźni i kreatywności. Trzeba je tylko ożywić, rozwijać i wspierać. Twórczość plastyczna jest najbardziej spontaniczną działalnością dziecka. Jest źródłem wiedzy wykraczającym poza sferę artystyczną…
Ten wspólnie spędzony czas w grupie jest niezwykle cenny.

 

Zapraszam 
Anna Winiarek

Kontakt: aw.mdkmakow@gmail.com

REGULAMIN ZAJĘĆ

OŚWIADCZENIE RODZICA

 

 


 

Sezon 2017/2018

Dzieci charakteryzuje naturalna ciekawość otaczającego je świata, dlatego też najlepszym sposobem zaspokojenia dziecięcej ciekawości są zabawy badawcze i eksperymenty. Zajęcia eksperymentalne stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka, uczą krytycznego, przyczynowo-skutkowego myślenia, porównywania, poszerzają wiedzę. Eksperymenty z wykorzystaniem prostych przedmiotów i substancji, których codziennie używamy w domu, pozwalają dziecku na odkrywanie i zgłębianie fascynującego świata przyrody, a wiedza i umiejętności zdobyte we wczesnym dzieciństwie mogą stać się inspiracją i pomostem do rozwoju na kolejnych szczeblach edukacji.

Zajęcia prowadzi Paulina Paprocka – Śmiałkowska

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

MIEJSKI DOM KULTURY W MAKOWIE MAZOWIECKIM

 

Niniejszy Regulaminem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez MDK określa prawa i obowiązki uczestników zajęć stałych.

 

 1. Miejski Dom Kultury pracuje w tzw. trybie szkolnym, tj. od września do czerwca.
 2. Grupy zajęciowe tworzone są na podstawie zapisów prowadzonych we wrześniu (zapisy w biurze MDK lub u instruktora).
 3. Zajęcia odbywają się według ustalonego grafiku. W przypadku zdarzeń losowych możliwe jest odwołanie lub przeniesienie zajęć na inny dogodny termin.
 4. Istnieje możliwość kontynuowania zajęć w następnym roku, bez zapisów we wrześniu, jeżeli rodzice zgłoszą to instruktorowi w czerwcu, przed końcem zajęć.
 5. W czasie ferii, wakacji i innych dni wolnych zajęcia stałe uzgadniane są indywidualnie z instruktorami.
 6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej.
 7. Uczestnicy zajęć mają możliwość użytkowania pomieszczeń tylko w godzinach otwarcia obiektu, pod kontrolą instruktora prowadzącego zajęcia.
 8. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do odebrania dziecko bezpośrednio po zajęciach, lub złożenia pisemnego oświadczenia o samodzielnym powrocie uczestnika do domu.
 9. Rodzic/opiekun ma obowiązek wyrażenia zgody na udział dziecka w zajęciach poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia i podaniu niezbędnych danych osobowych.
 10. Rodzic oświadcza, że ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych na udział dziecka w zajęciach.
 11. Uczestnicy zajęć mają obowiązek punktualnego stawiania się na zajęciach.
 12. Uczestnicy zajęć mają obowiązek zmiany obuwia i pozostawienia go wraz z okryciem w szatni.
 13. Rodzice są zobowiązani do uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez instruktora dotyczących występów, pokazów itp.
 14. W razie problemów wychowawczych instruktor kontaktuje się z rodzicem i prosi o zabranie dziecka z zajęć. Uczestnicy zostaną skreśleni z listy uczestników danych zajęć, jeśli nie będą przestrzegać niniejszego regulaminu, lub jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia.
 15. Za uczestnictwo w niektórych zajęciach obowiązuje odpłatność miesięczna ustalana przed rozpoczęciem zajęć we wrześniu.
 16. Płatności za zajęcia należy dokonywać do 20-tego dnia każdego miesiąca w Biurze MDK w godzinach od 8:00 do 16:00 wg obowiązujących stawek.
 17. W przypadku rezygnacji z zajęć należy niezwłocznie powiadomić instruktora.
 18. MDK nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach i w salach, w których odbywają się zajęcia; nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy zostawione w tych pomieszczeniach.
 19. MDK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
 20. Za zniszczenie, uszkodzenie mienia należącego do MDK odpowiada materialnie sprawca, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun.
 21. MDK zastrzega sobie prawo do fotografowania i nagrywania uczestników zajęć oraz wykorzystania ich wizerunku w materiałach promocyjnych MDK.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez MDK w Makowie Mazowieckim jest akceptacja warunków przedstawionych w powyższym regulaminie i zgoda na ich stosowanie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych i dobrowolna zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestników zajęć w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 pkt a) oraz art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE


Powrót