fbpx

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim.

Data publikacji strony internetowej: 22-03-2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09-03-2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • do materiałów video/multimedialnych nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcja,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części grafik i zdjęć,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • część plików, filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 09-03-2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są: Anna Winiarek, e-mail: aw.mdkmakow@gmail.com i Katarzyna Słojkowska, e-mail: ks.mdkmakow@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 717 12 72. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:  https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Siedziba Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim mieści się w przy ul. Moniuszki 2, 06-200 Maków Mazowiecki.

Wejście do budynku zapewnia dostęp osobom z niepełnosprawnością.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz wszystkie inne dostępne pomieszczenia znajdują się na parterze.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Brak osoby posługującej się językiem migowym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego – Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim


Powrót
Skip to content