fbpx

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim

Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • do materiałów video/multimedialnych nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcja
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części grafik i zdjęć
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • część filmów, plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Winiarek i Katarzyna Słojkowska.
 • E-mail: ks.mdkmakow@gmail.com
 • Telefon: 29 717 12 72

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim
 • Adres: ul. Moniuszki 2, 06 – 200 Maków Mazowiecki
 • E-mail: aw.mdkmakow@gmail.com
 • Telefon: 29 717 12 72

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Miejskiego Domu Kultury mieści się przy ul. Moniuszki 2, 06 – 200 Maków Mazowiecki.

Wejście do budynku zapewnia dostęp osobom z niepełnosprawnością. Do budynku prowadzi podjazd dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością oraz wszystkie inne dostępne pomieszczenia mieszczą się na parterze.

Kasa biletowa usytuowana jest w holu po prawej stronie od wejścia głównego. Biuro znajduje się w północno – zachodniej części budynku. Do biura prowadzi oddzielne wejście, nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Najbliższe miejsce parkingowe znajduje się przy budynku Urzędu Pocztowego przy ul. Adama Mickiewicza 10, 06 – 200 Maków Mazowiecki (od północnej strony budynku Miejskiego Domu Kultury). Do najbliższego miejsca parkingowego prowadzi przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną.

Brak osoby posługującej się językiem migowym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem i psem wspierającym.

Możliwość odbycia prewizyty.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego – Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim


Powrót
Skip to content