fbpx

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim

Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • do materiałów video/multimedialnych nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcja
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części grafik i zdjęć
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • część filmów, plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Winiarek i Katarzyna Słojkowska.
 • E-mail: ks.mdkmakow@gmail.com
 • Telefon: 29 717 12 72

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim
 • Adres: ul. Moniuszki 2, 06 – 200 Maków Mazowiecki
 • E-mail: aw.mdkmakow@gmail.com
 • Telefon: 29 717 12 72

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna – Miejski Dom Kultury

Siedziba Miejskiego Domu Kultury mieści się przy ul. Moniuszki 2, 06 – 200 Maków Mazowiecki.

Wejście do budynku zapewnia dostęp osobom z niepełnosprawnością. Do budynku prowadzi podjazd dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością oraz wszystkie inne dostępne pomieszczenia mieszczą się na parterze.

Kasa biletowa usytuowana jest w holu po prawej stronie od wejścia głównego. Biuro znajduje się w północno – zachodniej części budynku. Do biura prowadzi oddzielne wejście, nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Najbliższe miejsce parkingowe znajduje się przy budynku Urzędu Pocztowego przy ul. Adama Mickiewicza 10, 06 – 200 Maków Mazowiecki (od północnej strony budynku Miejskiego Domu Kultury). Do najbliższego miejsca parkingowego prowadzi przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną.

Brak osoby posługującej się językiem migowym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem i psem wspierającym.

Możliwość odbycia prewizyty.

Dostępność architektoniczna – Centrum Dialogu Kulturowego DOM WESOŁKA

Siedziba Centrum Dialogu Kulturowego Dom Wesołka mieści się przy ul. Zielony Rynek 5, 06 – 200 Maków Mazowiecki.

Ilość kondygnacji: 2.

Budynek zlokalizowany na wydzielonej, ogrodzonej działce. W obrębie dojścia do budynku brak barier architektonicznych.

Wejście do budynku zapewnia dostęp osobom z niepełnosprawnością. Do budynku prowadzi podjazd dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością oraz wszystkie inne dostępne pomieszczenia mieszczą się na parterze.

Biuro znajduje się na piętrze. Do biura prowadzą schody, brak możliwości ominięcia schodów za pomocą dźwigu osobowego lub podnośnika pionowego.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Najbliższe miejsce parkingowe znajduje się przy sklepie PEPCO przy ul. Franciszkańska 3, 06 – 200 Maków Mazowiecki, wjazd od ulicy Przasnyskiej.

Do najbliższego miejsca parkingowego prowadzi przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej.

Brak osoby posługującej się językiem migowym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem i psem wspierającym.

Możliwość odbycia prewizyty.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego – Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim


Powrót
Skip to content