fbpx

ANNA WINIAREK
Dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim / Instruktorka plastyki
e-mail: aw.mdkmakow@gmail.com


WIOLETA BOGUCKA-RAWA
Główna Księgowa


MAŁGORZATA KAROLAK
Animatorka kultury/koordynatorka Kina Mazowsze/Inspektor Ochrony Danych Osobowych
e-mail: kinomazowsze@gmail.com


KATARZYNA WOJNAROWSKA
Animatorka kultury
e-mail: kw.mdkmakow@gmail.com


KACPER JAKUB NOWICKI
Realizator dźwięku
e-mail: kjn.mdkmakow@gmail.com


JERZY OTŁOWSKI
Kinooperator


WOJCIECH TOMCZAK
Kinooperator
e-mail: kinomazowsze.info@gmail.com


KATARZYNA SŁOJKOWSKA
Biuro
e-mail: biuro@mdkmakow.pl


AGNIESZKA NISKA
Centrum Dialogu Kulturowego DOM WESOŁKA – Biuro
e-mail: biuro.domwesolka@gmail.com


DARIA ZARODKIEWICZ
Centrum Dialogu Kulturowego DOM WESOŁKA – Specjalistka ds. historii miasta i regionu
e-mail: dz.domwesolka@gmail.com


MARZANNA KAZEK
Pracownik obsługi


Rada Programowa Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim

Rada Programowa działa na podstawie Statutu Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 10 marca 2016 r.

Rada Programowa jest społecznym organem doradczym i opiniodawczym w programowaniu działalności merytorycznej MDK. Działa w interesie społeczeństwa Miasta. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się, co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Kadencja Rady programowej to okres kadencji Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim.

Do szczegółowych zadań Rady Programowej należy:

 • opiniowanie programu działalności Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim z prawem do uzupełnienia tego programu o własne wnioski,
 • dokonywanie rocznej oceny realizacji planu pracy Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim,
 • przedstawienie ocen i wniosków z realizacji planu pracy Radzie Miejskiej,
 • utrzymanie łączności z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w celu właściwego współdziałania w realizacji planowanych zadań,
 • wspieranie działań Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim.

W Radzie Programowej są przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, młodzieży i Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Programowej

Z-ca Przewodniczącego Rady Programowej

Sekretarz Rady Programowej

Pozostali członkowie Rady Programowej

WYNAJEM POMIESZCZEŃ

Miejski Dom Kultury oferuje wynajem pomieszczeń na różnego rodzaju spektakle, koncerty, wystawy, szkolenia, pokazy, spotkania, konferencje.

Wszelkie informacje w Miejskim Domu Kultury – numer telefonu 29 7171 272, e-mail: biuro@mdkmakow.pl

 

SALA WIDOWISKOWO-KINOWA


SALA LUSTRZANA


GALERIA


REALIZACJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH

Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim

ul. Moniuszki 2 • 06-200 Maków Mazowiecki
Biuro MDK – tel. 29 717 12 72
Kasa Kina Mazowsze – tel. 29 640 94 03
NIP 757-00-03-803 • e-mail: biuro@mdkmakow.pl

Skontaktuj się z nami

 

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO – RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim, adres: ul. Moniuszki 2, 06-200 Maków Mazowiecki;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@mdkmakow.pl;
 3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze- tj. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator
  zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
 5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowani i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
 2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zadań określonych przepisami prawa;
 4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Regulamin Miejskiego Domu Kultury i Kina Mazowsze w Makowie Mazowieckim

§ 1 – DEFINICJE
1. Regulamin – niniejszy Regulamin;
2. MDK – Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim przy ul. Stanisława Moniuszki 2, 06-200 Maków Mazowiecki;
3. Kino – Kino Mazowsze przy ul. Stanisława Moniuszki 2, 06-200 Maków Mazowiecki;
4. Seans – organizowany w Kinie pokaz filmu nie stanowiący części Wydarzenia;
5. Wydarzenie – festiwal filmowy, przegląd filmowy, pokaz specjalny, performance, opera, koncert lub inna podobna impreza;
6. Bilet – dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający do wzięcia udziału w Seansie lub Wydarzeniu;
7. Klient – osoba korzystająca z usług oferowanych na terenie MDK/Kina lub przebywająca na terenie Kina;
8. Bilety24.pl – platforma internetowa do sprzedaży Biletów na Seanse filmowe w Kinie i wybrane Wydarzenia w MDK.

§ 2 – POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług na terenie MDK/Kina oraz zasady sprzedaży Biletów na Seanse i Wydarzenia.
2. MDK/Kino może uregulować organizację poszczególnych Seansów lub Wydarzeń w odrębnych Regulaminach.
3. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do stosowania się do zaleceń pracowników MDK oraz pracowników obsługi Kina.
4. Klienci będą wpuszczani na salę widowiskowo-Kinową wyłącznie na podstawie okazanego ważnego Biletu na Seans lub Wydarzenie odbywający się o określonej
godzinie i w określonym dniu.
5. Klient jest zobowiązany zachować Bilet przez cały czas trwania Seansu lub Wydarzenia oraz okazać go obsłudze MDK/Kina w przypadku ewentualnej ponownej kontroli.
6. Miejsce w sali widowiskowo-kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym na Bilecie.
7. Pracownik MDK i obsługi Kina ma prawo wyprosić Klienta, który nie posiada przy sobie ważnego Biletu.
8. Zabronione jest rejestrowanie wyświetlanych w Kinie filmów oraz przebiegu Wydarzeń, Seansów, zarówno poprzez rejestrację obrazu, jak i dźwięku
(Ustawa o prawach autorskich.).
9. Na terenie MDK/Kina zabronione jest:
– głośne zachowanie zakłócające udział innych osób w Seansie lub Wydarzeniu;
– wnoszenie na salę widowiskowo-kinową produktów spożywczych (jedzenie i napoje), za wyjątkiem napojów bezalkoholowych w zamkniętych pojemnikach lub zakupionych w Kinie;
– wprowadzanie zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników/asystujących, psów wspierających;
– spożywanie alkoholu;
– palenie papierosów i korzystanie z elektronicznych urządzeń o tej samej lub zbliżonej funkcji/działaniu;
– wnoszenie na teren MDK/Kina środków odurzających, ładunków wybuchowych oraz jakichkolwiek substancji niebezpiecznych;
– prowadzenie akwizycji, handlu i żebractwa;
– niszczenie mienia MDK/Kina oraz umieszczanie nóg na fotelach kinowych.
10. W przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu pracownik MDK/obsługi Kina ma prawo do żądania opuszczenia przez Klienta terenu MDK/Kina
bez prawa zwrotu pieniędzy za Bilet bądź też do zawiadomienia Policji.
11. Osoby niszczące mienie znajdujące się na terenie MDK/Kina ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie
odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
12. MDK/Kino posiada szafy do przechowywania odzieży, lecz nie bierze odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo. MDK/Kino nie ponosi odpowiedzialności
za pozostawione na terenie MDK/Kina ubrania wierzchnie oraz inne przedmioty.
13. Klienci zobowiązani są do zostawienia porządku w miejscu, w którym siedzieli, jak również do zabrania ze sobą wszelkich rzeczy osobistych.
14. Pracownik MDK i obsługi Kina ma prawo odmówić sprzedaży Biletu osobie zachowującej się niegrzecznie, niekulturalnie lub wulgarnie wobec
innych Klientów lub pracowników MDK i obsługi Kina, a także osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

§ 3 – POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1. Rezerwacji miejsc na Seans/Wydarzenie można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu: 29 640 94 03 lub osobiście w kasie Kina pod warunkiem,
że na wybrany Seans/Wydarzenie jest dostępna rezerwacja Biletów.
2. Rezerwację można odebrać podając imię i nazwisko lub numer rezerwacji.
3. Bilety można nabyć w Kasie Kina na podstawie obowiązującego Cennika udostępnianego Klientom w MDK/Kinie oraz na stronie internetowej MDK.
4. Bilety na Seanse filmowe w Kinie i na wybrane Wydarzenia w MDK można również nabyć na portalu internetowym Bilety24.pl. Nabycie Biletów
poprzez platformę Bilety24.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu.
5. Do wszystkich Biletów na filmy 3D doliczana jest dopłata w wysokości określonej w Cenniku z tytułu zakupu okularów 3D, niezbędnych do właściwego
odbioru projekcji trójwymiarowych za wyjątkiem sytuacji, w której Klient posiada własne okulary do oglądania filmów w technologii 3D.
6. Dokumenty, z których wynika prawo do Biletu ulgowego, w tym legitymacje studenckie, uczniowskie, emeryckie bądź też dowody osobiste, sprawdzane są
wraz z Biletami przy wejściu na salę widowiskowo-kinową lub/i przy kasie w momencie sprzedaży Biletu.
7. Zarezerwowane Bilety należy odebrać najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem Seansu lub Wydarzenia, w przeciwnym razie rezerwacja może zostać anulowana.
8. Na terenie MDK/Kina dzieci do lat 16 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych, opiekunów.
9. W przypadku grup zorganizowanych ze szkół ponadpodstawowych na 1 opiekuna może przypadać maksymalnie 15 uczniów, a w przypadku grup
ze szkół podstawowych i przedszkolnych maksymalnie 10 dzieci.
10. Opiekunowie odpowiadają za zachowanie dzieci w MDK/Kinie oraz za szkody spowodowane zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia
znajdującego się na terenie MDK/Kina.

§ 4 – ZWROTY BILETÓW
1. Zwrotu lub wymiany Biletu można dokonać wyłącznie do momentu rozpoczęcia się Seansu lub Wydarzenia, na jaki został on zakupiony, okazując nieprzerwany
i niezniszczony Bilet wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych Biletów po rozpoczęciu Seansu lub Wydarzenia.
2. Bilety nabyte poprzez portal Bilety24.pl podlegają zwrotowi na zasadach przyjętych przez portal.

§ 5 – SEANSE W TECHNOLOGII 3D
1. Seanse wyświetlane w tzw. technologii 3D wymagają zakupu specjalnych okularów do odbioru projekcji trójwymiarowych.
2. Klient na własną odpowiedzialność może użyć własnych lub wcześniej zakupionych okularów 3D.
3. Kino nie ponosi odpowiedzialności za jakość odbioru projekcji 3D przez osoby z wadami wzroku.

§ 6 – ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Otoczenie budynku MDK/Kina Mazowsze oraz hol i sala widowiskowo-kinowa są objęte całodobowym monitoringiem.
2. Na terenie MDK/Kina obowiązuje całkowity zakaz używania ognia.
3. Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane zadymieniem na terenie MDK/Kina (np. poprzez palenie tytoniu)
i aktywacją czujnika dymu lub nieuzasadnionym użyciem urządzeń stanowiących system ostrzegania pożarowego zainstalowanych na terenie MDK/Kina.
4. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia Klientów MDK/Kino zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług.
5. Podczas pobytu w MDK/Kinie należy stosować się do uwag i komunikatów przekazywanych przez pracowników MDK i obsługi Kina.
6. W przypadku ogłoszenia komunikatu o wykrytym zagrożeniu należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierowanym przez pracowników MDK i obsługi Kina.
7. Zabrania się wstępu do pomieszczeń oznakowanych znakiem: „Nieupoważnionym osobom wstęp wzbroniony”.

§ 7 – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim, adres: ul. Moniuszki 2, 06-200 Maków Mazowiecki;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych
za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@mdkmakow.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
– tj. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych
w zakresie i w celach określonych w treści zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator
zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą
świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji,
przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego;
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zadań określonych przepisami prawa;
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

§ 8 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. MDK/Kino zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w bieżącym repertuarze.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące działania MDK/Kina można składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres MDK lub pocztą elektroniczną na adres
biuro@mdkmakow.pl. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres składającego reklamację, może również zawierać adres e-mail i numer telefonu.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez MDK listu poleconego lub wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną. MDK rozpatrując
reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji MDK składający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą
elektroniczną na adres e-mail podany w liście poleconym zawierającym reklamację.
4. MDK/Kino zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Do umowy zawartej między MDK/Kinem, a Klientem mają zastosowanie postanowienia
Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 marca 2024 r.

 

REGULAMIN W PDF


Powrót
Skip to content