fbpx

ANNA WINIAREK
Dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim / Instruktorka plastyki
e-mail: aw.mdkmakow@gmail.com


WIOLETA BOGUCKA-RAWA
Główna Księgowa


MAŁGORZATA KAROLAK
Animatorka kultury/koordynatorka Kina Mazowsze/Inspektor Ochrony Danych Osobowych
e-mail: kinomazowsze@gmail.com


KATARZYNA WOJNAROWSKA
Animatorka kultury
e-mail: kw.mdkmakow@gmail.com


KACPER JAKUB NOWICKI
Realizator dźwięku
e-mail: kjn.mdkmakow@gmail.com


Martyna Bobowska
Specjalistka do spraw promocji i komunikacji
e-mail: mb.mdkmakow@gmail.com


JERZY OTŁOWSKI
Kinooperator


WOJCIECH TOMCZAK
Kinooperator
e-mail: kinomazowsze.info@gmail.com


KATARZYNA SŁOJKOWSKA
Biuro
e-mail: biuro@mdkmakow.pl


MARZANNA KAZEK
Pracownik obsługi

Rada Programowa Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim

Rada Programowa działa na podstawie Statutu Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 10 marca 2016 r.

Rada Programowa jest społecznym organem doradczym i opiniodawczym w programowaniu działalności merytorycznej MDK. Działa w interesie społeczeństwa Miasta. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się, co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Kadencja Rady programowej to okres kadencji Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim.

Do szczegółowych zadań Rady Programowej należy:

 • opiniowanie programu działalności Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim z prawem do uzupełnienia tego programu o własne wnioski,
 • dokonywanie rocznej oceny realizacji planu pracy Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim,
 • przedstawienie ocen i wniosków z realizacji planu pracy Radzie Miejskiej,
 • utrzymanie łączności z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w celu właściwego współdziałania w realizacji planowanych zadań,
 • wspieranie działań Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim.

W Radzie Programowej są przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, młodzieży i Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Programowej

Z-ca Przewodniczącego Rady Programowej

Sekretarz Rady Programowej

Pozostali członkowie Rady Programowej

Lata 70-te

Początek lat 70-tych to praktycznie kontynuacja zajęć świetlicowych z poprzedniego dziesięciolecia. Dopiero zmiany organizacyjne wynikające z reformy administracyjnej państwa w 1975 r. wprowadziły korzystną odmianę dla instytucji kultury. Makowski PDK został przejęty przez Wojewódzki Ośrodek Kultury. Opiekę merytoryczną i finansową sprawował Wydział Kultury, Oświaty i Kultury Fizycznej. Zwrócono też baczniejszą uwagę na wykształcenie zatrudnianej kadry. Kierunki jakie określał WOK były związane z bezpośrednią pracą w grupie (rozwój kół zainteresowań: plastyczne, fotograficzne, teatralne, muzyczne, wokalne). Praca w placówce ukierunkowana była na kontakt ze sztuką, dlatego oprócz akademii okolicznościowych i pracy świetlicowej odbywały się cyklicznie wystawy plastyczne, fotograficzne, i spotkania autorskie (literackie, recitale). Oddzielnej uwagi wymaga kultura masowa tego okresu. Zespoły artystyczne, wokalne, muzyczne (tzw. ?estrady objazdowe?) odwiedzające regularnie naszą placówkę (3-4 razy w miesiącu) wytworzyły w obywatelach potrzebę uczestnictwa i odbioru sztuki. Niskie ceny biletów lub bilety wstępu finansowane przez budżet państwa sprawiły, że dostęp do dóbr kultury był ułatwiony i bezpośredni. W czasie transformacji ustrojowej estrady odegrały bardzo ważną rolę polityczną w uświadamianiu obywateli.

 

 

Lata 80-te

W latach 80-tych bardzo prężnie rozwijał się Amatorski Ruch Artystyczny (ARA). Koniec lat 80. to coraz mniejsze nakłady finansowe z budżetu państwa na działalność kulturalną. Efektem kryzysu społecznego, politycznego i gospodarczego było m.in. przekształcenie powiatowych domów kultury na miejskie. Spotkało to również i Powiatowy Dom Kultury w Makowie Maz., który w 1991 r. na mocy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej został wpisany do rejestru w Urzędzie Miejskim i jest finansowany z budżetu miasta, a terenem jego działania jest Maków Mazowiecki.

 

Lata 90-te

 

 Lata 90-te nie były łatwe. Pozbawienie instruktarzu i środków finansowych z budżetu państwa spowodowało, że trudno było odnaleźć się w gąszczu przepisów prawnych i administracyjnych. Zachwiana została również dotychczasowa działalność merytoryczna. Był to czas na przygotowanie się do nowej roli MDK.

Przeobrażenia w kierunku budowania społeczeństwa obywatelskiego sprawiły, że rola Domu Kultury to nie tylko oferta kierowana do poszczególnych grup wiekowych, ale uważna obserwacja i odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności. Mając to na uwadze pracownicy MDK stworzyli bazę do rozwoju twórczego i samorealizacji mieszkańców w różnym wieku.

 

Powiększyła się baza lokalowa placówki dzięki przejęciu kina ?Mazowsze? od OPRF w Olsztynie. Dobudowane zostały pomieszczenia biurowe oraz dokonano adaptacji holu kinowego na potrzeby działalności instytucji. Druga połowa lat 90. upływała pod hasłem edukacji plastycznej, teatralnej i filmowej. Na wszystkie powyższe formy aktywności uczestnicy zajęć mieli bezpośredni wpływ. Brali również udział w wernisażach własnych prac plastycznych. Wszystkie wspólnie podejmowane działania służyły rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, szczególnie ludzi młodych. Rolą Domu Kultury stało się zaspokajanie oddolnych potrzeb społeczeństwa.

 

 

Wtedy też zrodził się pomysł organizacji konkursu poetyckiego ?O wstęgę Orzyca?, który bardzo szybko ewaluował i obrał zasięg międzynarodowy.

?O Makowie?

Kiedy zmrok zapada nad miastem,

Gasną lampy w mieszkaniach.
Do snu układają się ptaki,
To wtedy ja Siadam przy otwartym oknie,
Zagłębiam się w historię tęgo miasta.

Jest małe.  Na mapie, jak kropka widnieje.
Przez ciszę miasta przepływa
Szemrząca rzeka ?
To Orzyc.
Do swej matki, Narwi
Jak dziecko ze skargą
Powoli ucieka.

Skąd wzięto twoje imię
Zadaję pytanie.
Czekam.
Może się kiedyś dowiem,
Czy od czerwonych Maków Pochodzisz Makowie?

Maria Wille, Maków Mazowiecki, 1995 r.  Konkurs poetycki ?O wstęgę Orzyca

 

XXI wiek

50 lat.Ile to dni, miesięcy, tygodni. Ile sukcesów, ale ile też chwil trudnych. Ilu pracowników, ile indywidualności. Ilu uczestników często dziś przyprowadzających tu swoje dzieci. Ile zadań, koncepcji, programów, metamorfoz, akcji. Hej łza się w oku kręci. Każdy z nich zostawił cząstkę siebie, jakiś ślad i to, co stanowi o tym, jaka jest nasza placówka dziś. Doskonały to czas na obejrzenie się wstecz, na zatrzymanie w kadrze pamięci wydarzeń, na pewne podsumowania i wnioski. Na spojrzenie w przeszłość, ale i w przyszłość.     W październiku 2013 roku Miejski Dom Kultury obchodził Jubileusz 50-lecia. Z tej okazji m.in. zorganizowany został wieczór muzyczny dla młodzieży, wernisaż wystawy „Tuwim dzieciom”, program satyryczny w wykonaniu Klubu Seniora Makowianka oraz recital Krzysztofa Respondka podczas gali jubileuszowej.

 

 

 

 

WYNAJEM POMIESZCZEŃ

Miejski Dom Kultury oferuje wynajem pomieszczeń na różnego rodzaju spektakle, koncerty, wystawy, szkolenia, pokazy, spotkania, konferencje.

Wszelkie informacje w Miejskim Domu Kultury – numer telefonu 29 7171 272, e-mail: biuro@mdkmakow.pl

 

SALA WIDOWISKOWO-KINOWA


SALA LUSTRZANA


GALERIA


REALIZACJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH


NAGŁOŚNIENIE

Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim dysponuje średniej wielkości systemem nagłośnieniowym:
Front: 2x Electro-Voice TX1152 oraz sub’y – 2x Electro-Voice ELX118 wraz z końcówkami mocy Electro-Voice
Odsłuchy: 2x Mackie SRM550, 3x Electro-Voice ZLX-12
Konsolety: Allen&Heath ZED-22FX, Behringer X32 Producer

Szczegółowe informacje dostępne drogą mailową – kjn.mdkmakow@gmail.com – oraz w biurze MDK.

Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim

ul. Moniuszki 2 • 06-200 Maków Mazowiecki
Biuro MDK – tel. 29 717 12 72
Kasa Kina Mazowsze – tel. 29 640 94 03
NIP 757-00-03-803 • e-mail: biuro@mdkmakow.pl

Skontaktuj się z nami

 

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO – RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)
informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim, adres: ul. Moniuszki 2, 06-200 Maków Mazowiecki;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@mdkmakow.pl;
 3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze- tj. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator
  zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
 5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowani i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
 2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zadań określonych przepisami prawa;
 4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe

Zgoda na wykorzystanie wizerunku


Powrót
Skip to content