fbpx

Rada programowa

 

Rada Programowa Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim

Rada Programowa działa na podstawie Statutu Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 10 marca 2016 r.

Rada Programowa jest społecznym organem doradczym i opiniodawczym w programowaniu działalności merytorycznej MDK. Działa w interesie społeczeństwa Miasta. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się, co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Kadencja Rady programowej to okres kadencji Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim.

Do szczegółowych zadań Rady Programowej należy:

  • opiniowanie programu działalności Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim z prawem do uzupełnienia tego programu o własne wnioski,
  • dokonywanie rocznej oceny realizacji planu pracy Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim,
  • przedstawienie ocen i wniosków z realizacji planu pracy Radzie Miejskiej,
  • utrzymanie łączności z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w celu właściwego współdziałania w realizacji planowanych zadań,
  • wspieranie działań Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim.

W Radzie Programowej są przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, młodzieży i Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Programowej ? Dariusz Milewski dyrektor Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim

Z-ca Przewodniczącego Rady Programowej ? Bartosz Packo prezes fundacji Kocham Maków

Sekretarz Rady Programowej ? Nina Chrzanowska przewodnicząca rady samorządu uczniowskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie

Pozostali członkowie Rady Programowej

Arkadiusz Dobrzyński ? radny miejski, przewodniczący komisji Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Kultury Fizycznej RM

Małgorzata Bugaj – Towarzystwo Miłośników Ziemi Makowskiej


Powrót
Skip to content