fbpx

Regulamin

Regulamin Kina Mazowsze w Makowie Mazowieckim

§ 1
DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy Regulamin;
2. Kino – Kino Mazowsze przy ul. Stanisława Moniuszki 2, 06-200 Maków Mazowiecki;
3. Usługodawca – Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim przy ul. Stanisława Moniuszki 2, 06-200 Maków Mazowiecki, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Maków Mazowiecki pod nr 1/94,
NIP: 757-00-03-803, Regon: 000285497;
4. Seans – organizowany przez Usługodawcę w Kinie pokaz filmu nie stanowiący części Wydarzenia;
5. Wydarzenie – organizowany przez Usługodawcę w Kinie festiwal filmowy, przegląd filmowy,
pokaz specjalny, performance, opera, koncert lub inna podobna impreza;
6. Bilety – dokumenty potwierdzające zawarcie umowy z Usługodawcą i uprawniające do wzięcia udziału w Seansie
lub Wydarzeniu organizowanym w Kinie;
7. Klient – osoba korzystającą z usług oferowanych na terenie Kina lub przebywająca na terenie Kina;

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług na terenie Kina oraz zasady sprzedaży Biletów na Seanse i Wydarzenia.
2. Usługodawca może uregulować organizację poszczególnych Seansów lub Wydarzeń w odrębnych Regulaminach.
3. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do stosowania się do zaleceń Usługodawcy oraz pracowników obsługi Kina.
4. Klienci będą wpuszczani na sale kinowe wyłącznie na podstawie okazanego ważnego Biletu na Seans lub Wydarzenie odbywający się w danej sali o określonej godzinie i w określonym dniu.
7. Klient jest zobowiązany zachować Bilet przez cały czas trwania Seansu lub Wydarzenia oraz okazać go obsłudze Kina w przypadku ewentualnej ponownej kontroli.
8. Miejsce w sali kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym na Bilecie.
9. Pracownik obsługi Kina ma prawo wyprosić Klienta, który nie posiada przy sobie ważnego Biletu.
10. Zabronione jest w rejestrowanie wyświetlanych w Kinie filmów oraz przebiegu Wydarzeń oraz Seansów, zarówno poprzez rejestrację obrazu, jak i dźwięku, za pomocą jakichkolwiek urządzeń, w szczególności kamer, aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych oraz mikrofonów (Ustawa o prawach autorskich Dz.U.1994 Nr 43 poz.170
z dnia 04.02.1994 r.)
11. Na terenie Kina zabronione jest:
– korzystanie w jakikolwiek sposób z telefonów komórkowych na sali kinowej,
– głośne zachowywanie zakłócające udział innych osób w Seansie lub Wydarzeniu,
– wnoszenie na salę kinową produktów spożywczych (jedzenie i napoje), za wyjątkiem napojów bezalkoholowych
w zamkniętych pojemnikach lub zakupionych w Kinie,
– wprowadzanie zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących, spożywanie alkoholu,
– palenie papierosów i korzystanie z elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu,
– wnoszenie na teren Kina środków odurzających, ładunków wybuchowych, substancji żrących i innych substancji niebezpiecznych,
– prowadzenie akwizycji, handlu i żebractwa,
– niszczenie mienia Kina oraz kładzenie nóg na fotelach kinowych.
12. W przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu pracownik obsługi Kina ma prawo do żądania opuszczenia przez Klienta terenu Kina, bez prawa zwrotu ceny za Bilet bądź też do zawiadomienia Policji.
13. Osoby niszczące mienie znajdujące się terenie Kina ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.
Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
14. Kino posiada szafy do przechowywania odzieży lecz nie bierze odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo.
15. Klienci zobowiązani są do uprzątnięcia miejsca, w którym siedzieli, jak również do zabrania ze sobą
wszelkich rzeczy osobistych.
16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie Kina ubrania wierzchnie oraz inne przedmioty.
17. Pracownik obsługi Kina ma prawo odmówić sprzedaży Biletu osobie zachowującej się niegrzecznie, niekulturalnie lub wulgarnie wobec innych Klientów lub pracowników obsługi Kina, a także osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

§ 3
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Rezerwacji miejsc na Seans można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu: 29 640 94 03 lub osobiście w kasie Kina, pod warunkiem, że na wybrany Seans jest dostępna rezerwacja biletów. Rezerwacji na Wydarzenia można dokonywać w sposób określony przez Usługodawcę w odniesieniu do danego Wydarzenia.
2. Rezerwację można odebrać podając imię i nazwisko lub numer rezerwacji.
3. Bilety można nabyć w Kinie na podstawie obowiązującego Cennika, udostępnianego Klientom w kasach Kina
oraz na stronie internetowej MDK.
4. Do wszystkich biletów na filmy 3D doliczana jest dopłata w wysokości określonej w Cenniku z tytułu zakupu
okularów 3D, niezbędnych do właściwego odbioru projekcji trójwymiarowych za wyjątkiem sytuacji w której
klient posiada własne okulary do oglądania filmów w technologii 3D.
5. Dokumenty, z których wynika prawo do Biletu ulgowego, w tym legitymacje studenckie, uczniowskie, emeryckie bądź też dowody osobiste, sprawdzane są wraz z Biletami przy wejściu na salę kinową lub/i przy kasie w momencie
sprzedaży Biletu.
6. Zarezerwowane Bilety należy odebrać najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem Seansu lub Wydarzenia,
w przeciwnym razie rezerwacja może zostać anulowana.
7. Na terenie Kina dzieci do lat 16 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych, opiekunów.
8. W przypadku grup zorganizowanych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na 1 opiekuna może przypadać maksymalnie 15 uczniów, a w przypadku grup ze szkół podstawowych i przedszkolnych maksymalnie 10 dzieci.
9. Opiekunowie odpowiadają na podstawie przepisów prawa za zachowanie dzieci w Kinie oraz za szkody spowodowane zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia znajdującego się na terenie Kina, w szczególności elementów wyposażenia sali kinowej, toalet i holi.

§ 4
ZWROTY BILETÓW

1. Zwrotu lub wymiany Biletu można dokonać wyłącznie do momentu rozpoczęcia się Seansu lub Wydarzenia, na jaki został on zakupiony, okazując nieprzerwany i niezniszczony Bilet wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.
2. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych Biletów po rozpoczęciu Seansu lub Wydarzenia, Biletów przerwanych, zniszczonych lub bez paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
3. Nie ma możliwości zwrotu Biletu po częściowym udziale w Seansie lub w Wydarzeniu przerwanym z przyczyn zależnych od Klienta.

§ 5
SEANSE W TECHNOLOGII 3D

1. Seanse wyświetlane w tzw. technologii 3D, wymagają zakupu specjalnych okularów do odbioru projekcji trójwymiarowych.
2. Klient ma prawo używania własnych lub wcześniej zakupionych okularów 3D jednakże tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
3. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z prawidłowym odbiorem projekcji w systemie 3D. Kino nie ponosi odpowiedzialności za jakość odbioru takiej projekcji.

§ 6
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Obiekt wokół MDK, hol Kina i sala widowiskowo-kinowa są całodobowo monitorowane.
2. Na terenie Kina obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania ognia.
3. Klient może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane zadymieniem na terenie Kina
(np. poprzez palenie tytoniu) i aktywacją czujki pożarowej lub nieuzasadnionym użyciem urządzeń stanowiących system ostrzegania pożarowego, zainstalowanych na terenie Kina.
4. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia Klientów, Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług.
5. Podczas pobytu w Kinie należy stosować się do uwag i komunikatów przekazywanych przez pracowników obsługi Kina.
6. W przypadku ogłoszenia komunikatu o wykrytym zagrożeniu należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierowanym przez pracowników obsługi Kina. Za przeprowadzenie ewakuacji Kina odpowiada osoba wyznaczona przez Usługodawcę.
7. Zabrania się wstępu do pomieszczeń oznakowanych znakiem: „Nieupoważnionym Osobom Wstęp Wzbroniony”.

§ 7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Usługodawca jest uprawniony na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu dokonania rezerwacji Biletu lub zawarcia i wykonania umowy nabycia Biletu.
2. Usługodawca może w szczególności przetwarzać następujące dane osobowe Klientów:
– imię i nazwisko,
– adres e-mail,
– numer telefonu,
– adres zamieszkania lub korespondencyjny.
3. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
5. Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
6. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Klientów innym podmiotom.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Toalety są przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku Klientów.
2. Kino zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w bieżącym repertuarze.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Kina można składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy lub pocztą elektroniczna na adres biuro@mdkmakow.pl. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres składającego reklamację, może również zawierać adres e-mail i numer telefonu.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę listu poleconego lub wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Usługodawca składający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w liście poleconym zawierającym reklamację.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Do umowy zawartej między Usługodawcą
a Klientem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.

 


Powrót
Skip to content